• Последни публикации

 • Новини

                                ИНФОРМАЦИЯ В ПОМОЩ НА РОДИТЕЛИТЕ

  Относно достъп на гражданите до електронно здравно досие и мобилно приложение „еЗдраве“.

   Eлектронното здравно досие  дава достъп на гражданите до тяхната пълна здравна информация и до всички електронни медицински документи, създадени в резултат на използваните от тях услуги в здравеопазването.

  Родителите имат достъп до електронните здравни досиета на децата си и до всички електронни здравни документи, вписани в тях (медицинските бележки, които лекарите издават на учениците при установено заболяване за извиняване на отсъствията, за контакт с инфекциозно болен или прекарано инфекциозно заболяване, както и за удостоверяване на клинично здрав пациент).

  Достъпът до електронните здравни досиета на децата се осъществява през профила на родителя.

  Всеки има достъп до своето електронно здравно досие през портала https://my.his.bg/.

   С цел максималната защита на медицинските и лични данни достъпът до електронното здравно досие се осъществява с квалифициран електронен подпис (КЕП) или облачен КЕП.

  Едновременно с това е разработено и внедрено мобилно приложение „еЗдраве“, което освен информацията в досието, позволява и получаване на съобщения за изтичащ срок на направление, на рецепти, заплащани от НЗОК, както и информация за предстоящи профилактични прегледи и др.   

  ПРИЕМ-2024-1   

   

   

   

  ЗАПОВЕД №249/22.05.2020г.

  ЗАПОВЕД №200/ 24.03.2020г.

  ЗАПОВЕД №199/ 24.03.2020г

   

   


   ОБЯВА

  ДГ №47 „Люляче “ обявява конкурс за отдаване почасово под наем на помещение за образователни дейности :

  Физкултурен салон за провеждане на школа по :Английски език , Народно пеене , Народни танци.

  Получаване на конкурсната документация от 03.05.2019 г. до 16.05.2019 г.

  Прием на документи от 03.05.2019 г.до  16.05.2019 г. от 10,00 ч. до 15,30 ч. в канцеларията на детската градина.

  Конкурсът ще се проведе на 17.05.2019 г. от 14,00 ч. в ДГ № 47 „Люляче“


   
   
   
   
   
   

  ОБЩИНА ВАРНА
  ДЕТСКА ГРАДИНА № 47 “ Люляче “
  гр.Варна, ул. „Адмирал Грейг”, № 21, 0882/567-104
  e-mail:dg_varna@abv.bg; www.odz25lyulyache.com

  О Б Я В Я В А К О Н К У Р С
  за отдаване под наем на помещения, общинска публична собственост за провеждане на
  образователна дейност
  УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА

  І . Предмет на конкурса:
  На основание чл.44 ал.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
  администрация; чл.259 от ЗПУО; Наредба № 5/03.06.2016 г.; заповед № 1969/ 16.06.2014 г. и
  заповед № 3642 /03.10.2016. на Кмета на Община – Варна, във връзка с провеждане на конкурс за
  отдаване под наем почасово на помещения в детската градина за провеждане на допълнителни
  педагогически дейности извън държавните образователни стандарти, които не са дейност на
  детската градина – ДГ 47 “ Люляче” открива процедура за Конкурс за отдаване под наем
  почасово на помещение в ДГ за провеждане на допълнителни педагогически дейности с децата
  за учебната 2016/2017 г., 2017 / 2018 г. и 2018/2019 г., като за целта отдава под наем почасово
  помещения със стартова базисна наемна цена, както следва:
  Физкултурен салон – площ – 50 кв.м. за школа модерни танци с начална конкурсна цена за
  наем 6 .00лв./час. със следните позиции:
  Обособена позиция 1: понеделник от 1 1 , 0 0 – 1 2 , 0 0ч. школа по модерни танци
  Обособена позиция 2: сряда от 1 1 , 0 0 – 1 2 , 0 0ч. школа по модерни танци
  Кандидатите участват за позиция 1 и 2 едновремено
  Физкултурен салон – площ – 50 кв.м. за школа по народно пеене с начална конкурсна цена
  за наем 6 .00лв./час. със следните позиции:
  Обособена позиция 3: вторник от 11,00 –12 ,00ч. за школа по народно пеене.
  Обособена позиция 4: четвъртък от 11,00 – 12,00ч. за школа по народно пеене.
  Кандидатите участват за позиция 1 и 2 едновремено
  Физкултурен салон – площ – 50 кв.м. за школа по английски език с начална конкурсна
  цена за наем 6 .00лв./час. със следните позиции:
  Обособена позиция 5: вторник от 1 6 , 3 0 –1 7 , 3 0ч. за школа по английски език.
  Обособена позиция 6: четвъртък от 16 , 3 0 – 1 7 , 3 0ч. за школа по английски език.
  Кандидатите участват за позиция 1 и 2 едновремено
  ІІ . Посочената конкурсна цена определена по Методиката е начална стартова цена.
  ІІІ . Срок и място за получаване на конкурсната документация:
  От 10.10.2016 г. до 24.10.2016 г. от 10.00ч. до 16.00ч. при ЗАС на детското заведение, както и от
  официалната интернет страница на детската градина – www.odz25lyulyache.com
  Конкурсната документация включва:
  – Условия на конкурса
  – Заявление;
  – Декларация по образец, за получаване и запознаване с конкурсните условия;
  – Декларация по образец, за извършен оглед на обекта;
  – Декларация по образец, за неразгласа на информацията, предоставена във връзка с участието в
  конкурса;
  – Проект на договор.
  ІV . Депозит
  Депозитът за участие се определя в размер на стартовата месечната наемна цена, определена по
  действащата „Методика за определяне на стартови базисни цени при обявяване на търг за
  отдаване под наем на общински нежилищни имоти„.
  Сумата се внася по сметката на ДГ № 47 „Люляче”-Варна
  ЦКБ- АД – Варна
  IBAN- BG95CECB979033D2073600
  BIC – CECBBGSF
  В срок 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на заповедта на директора за
  спечелилия конкурса се освобождават депозитите на участниците, като този, отговарящ на
  спечелената обособена позиция на спечелилия конкурса се трансформира в гаранция за
  изпълнение на договора и към нея преди подписване на договора се внася разликата до
  предложената цена по оферта. Депозитът се задържа до изтичане срока на договора. В случай, че
  от участник в конкурса бъде подадена жалба срещу заповедта на директора за утвърждаване на
  спечелилите конкурса участници, се задържа и неговият депозит до окончателното приключване
  на производството по жалбата.
  V. Срок за подаване на предложенията от кандидатите :
  От 10 . 1 0.201 6 г. до 24 . 1 0.201 6 г. от 10.00ч. до 16.00ч. в канцеларията на ЗАС в ДГ№ 47.
  VІ. Време и начин за оглед на обекта:
  От 10 . 1 0.201 6 г. до 24 . 1 0.201 6 г. от 10.00ч. до 16.00ч. в присъствието на ЗАС или друг служител на
  детското заведение.
  VІІ. Конкурсът за отдаване под наем почасово на физкултурният салон ще се проведе на
  25.10.2016г. от 14.00ч. в канцеларията на ЗАС на ДГ№47
  VІІІ. Списък на документите, които следва да бъдат представени от кандидатите:
  1. Заявление по образец за участие в конкурса;
  2. ЕИК/за еднолични търговци и търговски дружества, регистрирани в Търговския регистър към
  Агенция по вписванията/, съдебно удостоверение за актуално правно състояние на заявителя / за
  юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ/ или документ за
  самоличност за физически лица/ копие, заверено от участника/;
  3. За юридически лица и еднолични търговци – съдебни удостоверения, издадени на името на
  участника, че:
  -не е обявен в несъстоятелност;
  – не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност;
  – не се намира в ликвидация
  4. Декларация по образец за получаване и запознаване с конкурсните условия;
  5. Декларация по образец за извършен оглед на обекта ;
  6. Декларация по образец за неразгласа на информацията, предоставена във връзка с участието в
  конкурса;
  7. Платежен документ за внесен депозит;
  8. Удостоверение за липса на задължения по данъчно-осигурителната сметка от съответното
  подразделение на Националната агенция за приходите / оригинал или копие, заверено от
  участника/;
  9. Служебна бележка за недължими общински вземания към Община Варна / оригинал или
  копие, заверено от участника/;
  10. Свидетелство за съдимост за преподавателите, които ще осъществяват дейността, за която се
  наема помещението;
  11. Квалификация за образователната дейност и педагогическа /треньорска / правоспособност;
  12. Ценово предложение в запечатан непрозрачен плик;
  13. Проект на договор, подписан от участника, с неразделните приложения към него:
  13.1 Месечен график за провеждане на занятията по дни
  13.2 Учебна програма с разпределение на дейностите за всяко занимание, която да е
  съобразена с рамковите изисквания за предучилищно образование.
  ІХ.Общи условия за участие:
  Предложените от участника преподаватели да притежават съответната квалификация за
  образователната дейност и педагогическа правоспособност;
  Право на участие в процедурата имат всички български физически и юридически лица, както и
  техните обединения.
  Помещенията не могат да се преотдават на трети лица и се ползват изключително за
  образователни учебни дейности.
  Необходимо условие за участие в процедурата е попълване на документацията и внасяне на
  офертните документи по реда, правилата и изискванията дадени в настоящите условия.
  Когато в срока определен за подаване на конкурсните предложения постъпи предложение само от
  един кандидат или не постъпи предложение този срок може да бъде удължен с още 14 дни, по
  преценка на конкурсната комисия.
  X . Участниците в конкурса подават предложенията си в запечатан непрозрачен плик в указания
  срок. Върху плика се отбелязва името/фирмата/ и адреса на участника, обекта – предмет на
  конкурса и обособените позиции, за които кандидатства. Удължаването на срока се обявява най-
  малко в два местни ежедневника, на информационното табло и на официалната интернет –
  страница на детската градина.
  XI . Не се разглеждат предложения , които :
  1. са подадени след срока, определен със заповедта;
  2 са подадени в незапечатан или прозрачен плик;
  3 не съдържат документи за внесен депозит за участие в конкурса;
  4 не съдържат който и да е от документите, посочени в конкурсната документация.
  XII . Оценка и класиране на предложенията по следните критерии:
  На първо място се класира участника, предложил най- висока цена за съответната позиция

  Версия за изтегляне тук

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 • юни 2024
  П В С Ч П С Н
   12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
 • Мета