• Последни публикации

 • Новини

  ОБЩИНА ВАРНА

  ДЕТСКА ГРАДИНА №31 „КРИЛАТКО“

  гр.Варна, жк. „Възраждане”, до бл.53

  052/506-084

  email:krilatko_varna@abv.bg

  О Б Я В Я В А К О Н К У Р С

  за отдаване под наем на помещения, общинска публична собственост за провеждане на образователна дейност

  УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА

  І. Предмет на конкурса:

  На основание чл.259 ал.1 от Закона за предучилищно и училищно образование, влязал в сила от 01.08.2016 г. , Наредба № 5/03.06.2016 г, заповед № 1969/16.06.2014 г. и заповед № 3642 /03.10.2016. на Кмета на Община Варнавъв връзка с провеждане на конкурс за отдаване под наем почасово на помещения в детската градина за провеждане на допълнителни педагогически дейности извън държавните образователни стандарти, които не са дейност на детската градина – ДГ №31 “Крилатко” открива процедура за Конкурс за отдаване под наем почасово на помещения в ДГ за провеждане на допълнителни педагогически дейности до 31.05.2021г., като за целта отдава под наем почасово помещения със стартова базисна наемна цена, както следва:

  Кабинет по изкуства – 17 кв.м. – за школа по английски език с начална конкурсна цена за наем 6.00лв./час със следните позиции:

  Обособена позиция 1: понеделник от 16,30 – 17,30ч. школа по английски език

  Обособена позиция 2: петък от 16,30-17,30ч. школа по английски език

  Участниците кандидатстват за обособена позиция 1 и 2 едновременно.

  Кабинет по изкуства – 17 кв.м. – за школа по приложни декоративни техники върху керамика, стъкло, коприна с начална конкурсна цена за наем 6.00лв./час със следните позиции:

  Обособена позиция 3: : сряда от 16,30-17,30ч. школа по приложни декоративни техники

  Обособена позиция 4: петък от 11,00 – 12,00 ч -школа по приложни декоративни техники

  Участниците кандидатстват за обособена позиция 3 и 4 едновременно.

  ІІ. Посочената конкурсна цена определена по Методиката е начална стартова цена.

  ІІІ. Срок и място за получаване на конкурсната документацияот 18.05.2018 г. до 31.05.2018 г. от 10.00ч. до 16.00ч. при ЗАС на детското заведение.

  Конкурсната документация включва:

  – Условия на конкурса

  – Заявление;

  – Декларация по образец, за получаване и запознаване с конкурсните условия;

  – Декларация по образец, за извършен оглед на обекта;

  – Декларация по образец, за неразгласа на информацията, предоставена във връзка с участието в конкурса;

  – Проект на договор.

  ІV. Депозит

  Депозитът за участие се определя в размер на стартовата месечната наемна цена, определена по действащата „Методика за определяне на стартови базисни цени при обявяване на търг за отдаване под наем на общински нежилищни имоти„.

  Сумата се внася по сметката на ДГ 31 „Крилатко”-Варна

  ЦКБ- АД – Варна

  IBAN- BG 49CECB979033D2043000

  BIC – CECBBGSF

  В срок 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на заповедта на директора за спечелилия конкурса се освобождават депозитите на участниците, като този, отговарящ на спечелената обособена позиция на спечелилия конкурса се трансформира в гаранция за изпълнение на договора и към нея преди подписване на договора се внася разликата до предложената цена по оферта. Депозитът се задържа до изтичане срока на договора. В случай, че от участник в конкурса бъде подадена жалба срещу заповедта на директора за утвърждаване на спечелилите конкурса участници, се задържа и неговият депозит до окончателното приключване на производството по жалбата.

  V.Срок за подаване на предложенията от кандидатите от 18.05.2018 г. до 31.05.2018 г. от 10.00ч. до 16.00ч. в канцеларията на ЗАС в ДГ 31 „Крилатко”

  VІ. Време и начин за оглед на обектаот 18.05.2018г. до 31.05.2018г.. от 10.00ч. до 16.00ч. в присъствието на ЗАС или друг служител на детското заведение.

  VІІ. Конкурсът за отдаване под наем почасово на кабинета по изкуства ще се проведе на 04.06.2018г. от 14.00ч. в методическия кабинет на ДГ 31„Крилатко”

  VІІІ. Списък на документите, които следва да бъдат представени от кандидатите:

  1. Заявление по образец за участие в конкурса;

  2. ЕИК/за еднолични търговци и търговски дружества, регистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията/, съдебно удостоверение за актуално правно състояние на заявителя / за юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ/ или документ за самоличност за физически лица/ копие, заверено от участника/;

  3. За юридически лица и еднолични търговци – съдебни удостоверения, издадени от участника, че:

  -не е обявен в несъстоятелност;

  – не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност;

  – не се намира в ликвидация

  4. Декларация по образец за получаване и запознаване с конкурсните условия;

  5. Декларация по образец за извършен оглед на обекта ;

  6. Декларация по образец за неразгласа на информацията, предоставена във връзка с участието в конкурса;

  7. Платежен документ за внесен депозит;

  8. Удостоверение за липса на задължения по данъчно-осигурителната сметка от съответното подразделение на Националната агенция за приходите / оригинал или копие, заверено от участника/;

  9. Служебна бележка за недължими общински вземания към Община Варна / оригинал или копие, заверено от участника/;

  10. Проект на договор, подписан от участника;

  11. Свидетелство за съдимост за преподавателите, които ще осъществяват дейността, за която се наема помещението;

  12. Ценово предложение в запечатан непрозрачен плик;

  13. Квалификация за образователната дейност и педагогическа правоспособност;

  ІХ.Общи условия за участие:

  Предложените от участника преподаватели да притежават съответната квалификация за образователната дейност и педагогическа правоспособност;

  Право на участие в процедурата имат всички български физически и юридически лица, както и техните обединения.

  Помещенията не могат да се преотдават на трети лица и се ползват изключително за образователни учебни дейности.

  Необходимо условие за участие в процедурата е попълване на документацията и внасяне на офертните документи по реда, правилата и изискванията дадени в настоящите условия.

  Когато в срока определен за подаване на конкурсните предложения постъпи предложение само от един кандидат или не постъпи предложение този срок може да бъде удължен с още 14 дни, по преценка на конкурсната комисия.

  X. Участниците в конкурса подават предложенията си в запечатан непрозрачен плик в указания срок. Върху плика се отбелязва името/фирмата/ и адреса на участника, обекта – предмет на конкурса и обособените позиции, за които кандидатства. Удължаването на срока се обявява най-малко в два местни ежедневника, на информационното табло и на официалната интернет – страница на детската градина.

  XІ. Не се разглеждат предложения, които:

  1. са подадени след срока, определен със заповедта;

  2 са подадени в незапечатан или прозрачен плик;

  3 не съдържат документи за внесен депозит за участие в конкурса;

  4 не съдържат който и да е от документите, посочени в конкурсната документация.

  Допълнения или изменения в подадени вече предложения не се допускат.

  Постъпването на предложенията се отбелязва в специален регистър, в който се вписва техния входящ номер, дата и час на постъпването им. Отбелязването се извършва и върху плика на предложението.

  Лицата, подали предложения или техни представители имат право да присъстват на конкурса, като се легитимират пред конкурсната комисия, чрез представяне на документ за самоличност, а в случаите на упълномощаване – нотариално заверено пълномощно.

  В случай, че не присъстват всички членове на комисията, конкурсът се отлага с 1 час. Ако всички членове не се явят след 1 час и ако не могат да бъдат заместени от резервните членове, заседанието се насрочва за същия час и място на следващия работен ден, за което се съставя протокол.

  Когато в определения в заповедта срок постъпи предложение само от един кандидат или не постъпи предложение, срокът за подаване на предложенията за участие в конкурса може да се удължи с още 14 дни, по преценка на комисията.

  Удължаването на срока се обявява най-малко в два местни ежедневника, на информационното табло и на официалната интернет – страница на детската градина.

  ХII. Оценка и класиране на предложенията по следните критерии:

  1.На първо място се класира участникът, предложил най – висока цена за съответната позиция.

  2. При условия, че двама или повече участници са предложили еднаква най-висока цена, няма законови критерии за определяне на един участник като спечелил конкурса. В този случай процедурата следва да се прекрати и да се проведе нов конкурс.

  3. В срок от три работни дни от провеждането на заседанието, комисията представя мотивиран доклад на директора, който съдържа предложения за определяне на участници, спечелил конкурса и класиране по ред на следващите участници, отговарящи на конкурсните условия.

  4. В срок от 3 работни дни след получаване на доклада, директора издава заповед, с която обявява класирането по съответните обособени позиции.

  5. Резултатите от конкурса се изнасят на информационното табло и участниците се уведомяват писмено.

  6. Заповедта за класиране на участниците подлежи на обжалване по реда на чл.149 от Административно процесуалния кодекс.

  7. Директорът сключва договор за наем със спечелилия конкурса по приложения към конкурсната документация образец, в срок до тридесет дни от влизане в сила на заповедта за класиране на участниците, след извършен предварителен контрол съгласно т.28. Договорът се подписва и от съответния главен счетоводител.

  8. В договора задължително се включват условията, при които е спечелен конкурсът.

  9.Преди сключване на договора участниците, спечелили конкурса, представят Учебна програма с разпределение на дейностите, съобразена с рамковите изисквания за учебна програма в детска градина. Учебната програма става неразделна част от договора.

  10. Внасяне на каквито и да било изменения в предоставения с конкурсната документация договор или неявяването на спечелилия конкурса участник за сключване на договор се счита за отказ и депозитът му не подлежи на връщане.

  11. В случай, че договорът не бъде сключен по вина на спечелилия конкурса участник, депозитът му се задържа, а директорът въз основа на доклад от председателя на конкурсната комисия издава заповед за даване на нов срок от 30 за сключване на договор със следващия класиран участник, по условията на офертата му. Със същата заповед се определя и нов срок, в който класираният на следващо място участник следва да внесе сума в размер на един месечен наем по предложената оферта като гаранция за изпълнение на договора.

  12. Ако в определения срок не бъде сключен договор по причини, независещи от волята на участника, спечелил конкурса, съответно на класирания на следващо място участник, директорът издава заповед за удължаване на срока за сключване на договор.

  13. При неизпълнение на поетите с договора задължения по условията на конкурса, спечелилият участник понася санкции, определени в условията на договора.

  14. Предаването на обекта – предмет на конкурса, се извършва в срок от 3/три/работни дни от влизане в сила на договора чрез двустранно подписан приемно-предавателен протокол между наемателя и представител на детската градина.  ОБЩИНА ВАРНА
  ДЕТСКА ГРАДИНА № 47 “ Люляче “
  гр.Варна, ул. „Адмирал Грейг”, № 21, 0882/567-104
  e-mail:dg_varna@abv.bg; www.odz25lyulyache.com

  О Б Я В Я В А К О Н К У Р С
  за отдаване под наем на помещения, общинска публична собственост за провеждане на
  образователна дейност
  УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА

  І . Предмет на конкурса:
  На основание чл.44 ал.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
  администрация; чл.259 от ЗПУО; Наредба № 5/03.06.2016 г.; заповед № 1969/ 16.06.2014 г. и
  заповед № 3642 /03.10.2016. на Кмета на Община – Варна, във връзка с провеждане на конкурс за
  отдаване под наем почасово на помещения в детската градина за провеждане на допълнителни
  педагогически дейности извън държавните образователни стандарти, които не са дейност на
  детската градина – ДГ 47 “ Люляче” открива процедура за Конкурс за отдаване под наем
  почасово на помещение в ДГ за провеждане на допълнителни педагогически дейности с децата
  за учебната 2016/2017 г., 2017 / 2018 г. и 2018/2019 г., като за целта отдава под наем почасово
  помещения със стартова базисна наемна цена, както следва:
  Физкултурен салон – площ – 50 кв.м. за школа модерни танци с начална конкурсна цена за
  наем 6 .00лв./час. със следните позиции:
  Обособена позиция 1: понеделник от 1 1 , 0 0 – 1 2 , 0 0ч. школа по модерни танци
  Обособена позиция 2: сряда от 1 1 , 0 0 – 1 2 , 0 0ч. школа по модерни танци
  Кандидатите участват за позиция 1 и 2 едновремено
  Физкултурен салон – площ – 50 кв.м. за школа по народно пеене с начална конкурсна цена
  за наем 6 .00лв./час. със следните позиции:
  Обособена позиция 3: вторник от 11,00 –12 ,00ч. за школа по народно пеене.
  Обособена позиция 4: четвъртък от 11,00 – 12,00ч. за школа по народно пеене.
  Кандидатите участват за позиция 1 и 2 едновремено
  Физкултурен салон – площ – 50 кв.м. за школа по английски език с начална конкурсна
  цена за наем 6 .00лв./час. със следните позиции:
  Обособена позиция 5: вторник от 1 6 , 3 0 –1 7 , 3 0ч. за школа по английски език.
  Обособена позиция 6: четвъртък от 16 , 3 0 – 1 7 , 3 0ч. за школа по английски език.
  Кандидатите участват за позиция 1 и 2 едновремено
  ІІ . Посочената конкурсна цена определена по Методиката е начална стартова цена.
  ІІІ . Срок и място за получаване на конкурсната документация:
  От 10.10.2016 г. до 24.10.2016 г. от 10.00ч. до 16.00ч. при ЗАС на детското заведение, както и от
  официалната интернет страница на детската градина – www.odz25lyulyache.com
  Конкурсната документация включва:
  – Условия на конкурса
  – Заявление;
  – Декларация по образец, за получаване и запознаване с конкурсните условия;
  – Декларация по образец, за извършен оглед на обекта;
  – Декларация по образец, за неразгласа на информацията, предоставена във връзка с участието в
  конкурса;
  – Проект на договор.
  ІV . Депозит
  Депозитът за участие се определя в размер на стартовата месечната наемна цена, определена по
  действащата „Методика за определяне на стартови базисни цени при обявяване на търг за
  отдаване под наем на общински нежилищни имоти„.
  Сумата се внася по сметката на ДГ № 47 „Люляче”-Варна
  ЦКБ- АД – Варна
  IBAN- BG95CECB979033D2073600
  BIC – CECBBGSF
  В срок 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на заповедта на директора за
  спечелилия конкурса се освобождават депозитите на участниците, като този, отговарящ на
  спечелената обособена позиция на спечелилия конкурса се трансформира в гаранция за
  изпълнение на договора и към нея преди подписване на договора се внася разликата до
  предложената цена по оферта. Депозитът се задържа до изтичане срока на договора. В случай, че
  от участник в конкурса бъде подадена жалба срещу заповедта на директора за утвърждаване на
  спечелилите конкурса участници, се задържа и неговият депозит до окончателното приключване
  на производството по жалбата.
  V. Срок за подаване на предложенията от кандидатите :
  От 10 . 1 0.201 6 г. до 24 . 1 0.201 6 г. от 10.00ч. до 16.00ч. в канцеларията на ЗАС в ДГ№ 47.
  VІ. Време и начин за оглед на обекта:
  От 10 . 1 0.201 6 г. до 24 . 1 0.201 6 г. от 10.00ч. до 16.00ч. в присъствието на ЗАС или друг служител на
  детското заведение.
  VІІ. Конкурсът за отдаване под наем почасово на физкултурният салон ще се проведе на
  25.10.2016г. от 14.00ч. в канцеларията на ЗАС на ДГ№47
  VІІІ. Списък на документите, които следва да бъдат представени от кандидатите:
  1. Заявление по образец за участие в конкурса;
  2. ЕИК/за еднолични търговци и търговски дружества, регистрирани в Търговския регистър към
  Агенция по вписванията/, съдебно удостоверение за актуално правно състояние на заявителя / за
  юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ/ или документ за
  самоличност за физически лица/ копие, заверено от участника/;
  3. За юридически лица и еднолични търговци – съдебни удостоверения, издадени на името на
  участника, че:
  -не е обявен в несъстоятелност;
  – не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност;
  – не се намира в ликвидация
  4. Декларация по образец за получаване и запознаване с конкурсните условия;
  5. Декларация по образец за извършен оглед на обекта ;
  6. Декларация по образец за неразгласа на информацията, предоставена във връзка с участието в
  конкурса;
  7. Платежен документ за внесен депозит;
  8. Удостоверение за липса на задължения по данъчно-осигурителната сметка от съответното
  подразделение на Националната агенция за приходите / оригинал или копие, заверено от
  участника/;
  9. Служебна бележка за недължими общински вземания към Община Варна / оригинал или
  копие, заверено от участника/;
  10. Свидетелство за съдимост за преподавателите, които ще осъществяват дейността, за която се
  наема помещението;
  11. Квалификация за образователната дейност и педагогическа /треньорска / правоспособност;
  12. Ценово предложение в запечатан непрозрачен плик;
  13. Проект на договор, подписан от участника, с неразделните приложения към него:
  13.1 Месечен график за провеждане на занятията по дни
  13.2 Учебна програма с разпределение на дейностите за всяко занимание, която да е
  съобразена с рамковите изисквания за предучилищно образование.
  ІХ.Общи условия за участие:
  Предложените от участника преподаватели да притежават съответната квалификация за
  образователната дейност и педагогическа правоспособност;
  Право на участие в процедурата имат всички български физически и юридически лица, както и
  техните обединения.
  Помещенията не могат да се преотдават на трети лица и се ползват изключително за
  образователни учебни дейности.
  Необходимо условие за участие в процедурата е попълване на документацията и внасяне на
  офертните документи по реда, правилата и изискванията дадени в настоящите условия.
  Когато в срока определен за подаване на конкурсните предложения постъпи предложение само от
  един кандидат или не постъпи предложение този срок може да бъде удължен с още 14 дни, по
  преценка на конкурсната комисия.
  X . Участниците в конкурса подават предложенията си в запечатан непрозрачен плик в указания
  срок. Върху плика се отбелязва името/фирмата/ и адреса на участника, обекта – предмет на
  конкурса и обособените позиции, за които кандидатства. Удължаването на срока се обявява най-
  малко в два местни ежедневника, на информационното табло и на официалната интернет –
  страница на детската градина.
  XI . Не се разглеждат предложения , които :
  1. са подадени след срока, определен със заповедта;
  2 са подадени в незапечатан или прозрачен плик;
  3 не съдържат документи за внесен депозит за участие в конкурса;
  4 не съдържат който и да е от документите, посочени в конкурсната документация.
  XII . Оценка и класиране на предложенията по следните критерии:
  На първо място се класира участника, предложил най- висока цена за съответната позиция

  Версия за изтегляне тук

   

   

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 • април 2019
  П В С Ч П С Н
  « апр.    
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  2930  
 • Мета